19. apr. 2010

SPLOŠNA DOLOČILA partnerskega kmetovanja na ekološki kmetiji STUDEN

za prvo poskusno leto 2010


Podatki o kmetiji, ki izvaja partnersko kmetijstvo

Ime kmetije: Ekološka kmetija Studen

Naslov kmetije: Obrije 23b, 1000 Ljubljana

Status kmetije: ekološki

Kontaktna oseba: Peter Studen, Tina Gajšek

Elektronski naslov: mojekovrt@gmail.com

Tel.:040 299935, 031 363594

Zelenjavo in zelišča pridelujeta: Peter Studen in Tina Gajšek.

I. Določila o trajanju partnerskega kmetovanja

1.1

Na ekološki kmetiji Studen (Obrije 23 b, 1000 Ljubljana) se partnersko kmetijstvo izvaja od 1. junija do vključno 9.12.2010. Skupaj to znaša 28 košaric, ki so skozi vso obdobje ciklično tedensko razporejene. Zaželen je, da odjemalec košaric ostaja v sitemu skozi vso obdobje - od začetka do konca, saj je le tako možno izvajati dela v pravem duhu partnerskega kmetovanja. Možne so izjeme ali vstop v sistem za krajši ali daljši interval, da se lahko odjemalec prepriča, če mu sistem ustreza in da se poglablja zaupanje med obema partnerjema (pridelovalcem in odjemalcem).

1.2

Odjemalcu je tudi omogočeno, da vstopa v sistem partnerskega kmetovanja kadarkoli ( a najkasneje do prve polovice novembra 2010) za najmanj mesec dni ali več, z namenom, da se bolje prepriča, če mu sistem odgovarja in da bolje spozna svojega pridelovalca. S tem ukrepom krepimo solidarnost med pridelovalcem in odjemalcem, prav tako pa se pospeši spoznavanje in poglablja medsebojno zaupanje.

Kmet lahko pri prevelikem zanimanju za vstop odjemalcev v njegov sistem partnerskega kmetovanja vljudno odkloni potencialne odjemalce, če sam ni več zmožen pridelati in zalagati vse svoje člane. Svoje potencialne odjemalce usmeri k drugimi ekološkimi kmetijami. To poslanstvo opravlja tudi Združenje ekoloških kmetov osrednje Slovenije (www.zekos.si, info.zekos@gmail.com).

1.3

Nujno je, da družina ali posamezni član, ki je vključen v sistem partnerskega kmetovanja skozi celotno sezono izvajanja programa, v času dopustov in počitnic odpove svojo košarico 14 dni v naprej. V kolikor košarica ni odpovedana v roku, se je kljub vsemu plača. Priporočljivo je, da v času dopustov košarico poklonimo svojim sorodnikom, prijateljem in znancem in jih s tem še dodatno razveselimo. V celotni sezoni se lahko odpove največ trikrat, v kolikor jih načrtujete več, priporočamo, da se vključite v sistem partnerskega kmetovanja le za nekaj mesecev.

1.4.

Izstop od predvidenega trajajočega sistema v partnersko kmetijstvo je možen takoj, v kolikor s pridelovalcem niste zadovoljni ali obstajajo drugi subjektivni razlogi za vaše nezadovoljstvo. V tem primeru je potrebno pisno izrazit kritično stališče potrošnika ali nezadovoljstvo po pošti ali preko elektronske pošte (mojekovrt@gmail.com). Datum preklica se šteje datum vaše poslane elektronske pošte ali poštni žig vašega pisma.

Zaradi drugih razlogov je dovolj ustni preklic in podpis izjave o prenehanju partnerskega kmetovanja na ekološki kmetiji. To je potrebno storiti tudi v primeru, ko izrazite nezadovoljstvo nad vašim pridelovalcem.

II. Določila o določitvi sistema

2.1.

Potrošnik se na začetku pred vstopom v sistem partnerskega kmetovanja odloči med dvema sistemoma :

- sistem partnerskega kmetovanja: kmet sam sestavi košarico, glede na količino pridelanega in pridelek smiselno porazdeli med svoje odjemalce. Količina mora ustrezati ocenjeni vrednosti košarice. Izjeme so možne v primerih, ko potrošnik predhodno izrazi željo, da nekatere zelenjave sploh ne uživa ali da jo že goji sam na svojem vrtu.

- sistem proste izbire: kmet po elektronskih naslovih potrošnikov pošlje razpoložljiva živila za naslednjo košarico, potrošnik odkljuka želena živila in jim določili količino. V tem primeru si potrošnik sam določi ceno svoje košarice, a ta ne sme imeti manjše vrednosti od 8 evrov.

2.2.

V kolikor potrošnik, ki je vključen v sistem "prosta izbira" ne odgovori na elektronski naslov mojekovrt@gmail.com z odgovorjenim naročilom vsaj dva dni pred prevzemom (če je to četrtek, potem mora oddati svojo naročilo najkasneje do torka zjutraj), mu kmet pripravi košarico živil iz prvega sistema.

2.3

Potrošnik lahko med obema sistemoma izbira tudi, ko je že vključen v sistem partnerskega kmetovanja, vendar mora svojo namero za drug sistem sporočiti vsaj 14 dni prej na elektronski naslov: mojekovrt@gmail.com.

III. Določila o količini pridelkov v košaricah

3.1

Pred samim vstopom v sistem partnerskega kmetovanja potencialen potrošnik dobi načrtovano ponudbo živil od svojega kmetovalca, ki so mesečno razdelana. Če potrošnik zaradi svojih prehrambenih navad ali drugih razlogov določenih živil ne uživa, mora to pri vstopu v sistem povedati in se mu živila zamenjajo za druga.

3.2.

Količina živil v košarici mora ustrezati ceni živil z 30 % popustom, glede na povprečne ceste na ljubljanski ekološki tržnici. Živila v košarici morajo biti kolikor se da kakovostna, sveža in proizvedena po smernicah za ekološko kmetovaje.

3.3.

Živila so lahko razdeljena po kosih (v tem primeru se cena nekega blaga v košarici računa pavšalno, glede na povprečno težo vseh kosov deljena z povprečno ceno blaga na ljubljanski tržnici odšteta za 30 %. ) ali po teži.

3.4.

Kmet mora na vidnem mestu imeti seznam živil za tekoči teden za sistem "proste odbire", da lahko potrošnik preveri, če je dobil vse iz seznama. Podrobnejša specifikacija za posamezen teden s cenami vsakega živila v košarici mu je omogočena in izročena, če za to potrošnik izrecno prosi ali zahteva.

3.5

Ker je ponavadi pri pridelovanju zelenjave precej tudi poškodovanega pridelka, je priporočljivo, da kmet ponudi tudi ta pridelek svoji potrošniški skupini in za to ne zahteva nobenega dodatnega plačila. V ta namen je lahko pripravljen poseben zaboj, da si lahko odjemalci prosto izbirajo, kar potrebujejo. Ta zelenjava je slabše kakovosti,a še vedno uporabna.

IV. Določilo o embalaži in pakiranju živil

4.1.

Zelenjava je pripravljena v lesenih zabojčkih, ki jih potrošniki ob priliki prinašajo nazaj, da se jih ponovno uporabijo. Ostala zelenjava, ki jo je težko ločiti med ostalimi, je dana v papirnate vrečke. Če se le da, se na sploh uporablja čim manj embalaže.

4.2.

Potrošnik lahko ima tudi svoj zabojček, cekar, košaro, katera se mu vsakokrat napolni in je njemu lastna. V ta namen je priporočljivo imeti vsaj dve svoji večji embalaži, da se tedensko izmenjujeta.

4.3.

Kislo zelje, kisla repa se daje v plastiko tipa 5 (PP) ali v stekleno embalažo. V nekaterih primerih se lahko v plastične vrečke tipa 5 (PP) daje tudi zelenjava, če za to obstaja posebna potreba.

4.4.

Priporočljivo je, da odjemalec vso embalažo zbira ali ponovno uporabi ali da jo odvrže v kante za recikliranje odpadne embalaže.

4.5.

Priporočljivo je tudi, da ima odjemalec tudi urejen kompost ali zbiralnih za organske odpadke. S temu ukrepi skrbimo, da ločujemo odpadke že pri samem izvoru in ne dodatno obremenjujemo našega planeta po nepotrebnem.

V. Določilo o ceni in načinu plačila

5.1.

Ekološka kmetija STUDEN izda najkasneje do 7. v mesecu račun za prejšnji mesec, ki ga mora odjemalec, ki je vključen s sistem partnerskega kmetovanja, poravnati najkasneje do 20. v mesecu za prejšnji mesec. Skupen mesečni račun se prevzame na odvzemnem mestu.

5.2.

Cena tedenske košarice za sistem "partnerskega kmetovanja" je 16 evrov, polovična pa 8 evrov in je skozi vso sezono konstantna. Za sistem "proste izbire" je najmanjši tedenski znesek 8 evrov.

V izrednih primerih, ko kmet ne pridela pričakovanega pridelka, lahko zniža ceno košaric, saj nima dovolj razpoložljivih živil. Vsekakor pa mora dobiti večinsko soglasje od svoje potrošniške skupine.

5.3.

Kmet vodi za vsakega odjemalca naročila po mesecih na podlagi katerega izdaja račune na pretekli mesec. Na računu so lahko poleg cen košaric dodana tudi druga naročila in se vse skupaj mesečno sešteva.

5.4.

Gotovinsko plačevanje je možno, če se kmet in odjemalec tako dogovorita. Izdaja računa je kljub temu obvezna.

5.5.

Priporočljivo je, da tudi odjemalec, ki je vključen v sistem partnerskega kmetovanja, vodi svojo lastno evidenco, ki je lahko v veliko pomoč v primerih pomot pri vodenju in podobno. V takšnih primerih se skupaj dobita in poskušajta ugotoviti, zakaj je prišlo do zahajanj. Nesporazum oziroma kratki stik poskušajta reševati na prijateljski ravni.

5.6.

V primeru plačilne nediscipliniranosti naj kmet prijazno opozori odjemalca, da naj poravna svoj dolg v razumnem roku, v kolikor ta kljub dogovoru tega ne stori, kmet z njim prekine odnos v sistemu partnerskega kmetovanja. Zaželeno je, da kljub vsemu poravna svoj finančni dolg do kmeta, v nasprotnem primeru se je možno dogovoriti tudi kako drugače (prostovoljno delo na kmetiji in podobno).

5.7.

Zakonskih tožb se v sistemu partnerskega kmetovanja ne pričakuje.

VI. Določilo o prevzemnem mestu

6.1.

Prevzemno mesto za odjemalce je na kmetiji sami na naslovu Obrije 23 b, 1000 Ljubljana in sicer ob četrtkih od 13. do 18. ure. Točen prostor bo ob prvem prevzemu bolj natančno določen.

6.2.

Tako kmetje kot tudi odjemalce se naj držijo tega dogovora.

VII. Določilo o varovanju osebnih (kontaktnih) podatkov

7.1.

Osebni podatki se uporabljajo izključno za komunikacijo med kmetom in odjemalci ter izdajo računov. Potrebni podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronska pošta

VIII. Določilo o pričetku izvajanja partnerskega kmetovanja

8.1.

Odjemalec oziroma potrošnik s podpisom pristopne izjave pričenja s partnerskim kmetovanjem s svojim izbranim kmetom. S podpisom pristopne izjave potrošnik tudi izjavlja, da je seznanjen s splošnimi določili partnerskega kmetovanja na izbrani kmetiji in da bo deloval v skladu z njimi.

8.2.

Kmet mora pred začetkom izvajanja partnerskega kmetovanja dopolniti ali smiselno prirediti splošna določila partnerskega kmetovanja in jih posredovati Združenju ekoloških kmetov osrednje Slovenije, ki je avtor omenjenih določil na naslov info.zekos@gmail.com. Namen posredovanih splošnih določil od kmetov je v tem, da imamo na enem mestu zbrane podatke o izvajanju partnerskega kmetovanja po vsej Sloveniji. Združenje ekoloških kmetov osrednje Slovenije se zavezuje, da bo zbrane podatke uporabljal le v namene širjenja partnerskega kmetovanja po Sloveniji.

8.3.

Kmet mora splošna določila partnerskega kmetovanja prilagojena za njegovo kmetijo javno objaviti tudi na spletu, da je v obdobju izvajanja partnerskega kmetovanja dokument ves čas v vpogled potrošniški skupini. Tiskanje dokumenta ni potrebno, če pa že, se naj uporablja recikliran papir.

8.4.

Na ekološki kmetiji Studen so splošna določila na vpogled na internetnem naslovu: mojekovrt.blogspot.com od 19.4. 2010 do 31.1.2011.

IX. Določilo o jamstvu in upoštevanju napisanega

9.1

Z objavo teh določil pridelovalec jamči, da bo upošteval in izvajal partnersko kmetijstvo v skladu s temi splošnimi določili. Podpis tega dokumenta ni potreben.

Ni komentarjev:

Objavite komentar